Natrag

Prijava

AAI ime
AAI loz.

Niste prijavljeni! Prije ulaska u intranet morate se
prijaviti na prvoj stranici Prijavljujete se sa svojom AAI@EduHr lozinkom
koja se upotrebljava i za ulaz u LMS sustav fakulteta. AAI@EduHr lozinke mo¾ete preuzeti kod gosp. ®eljka Pavlina u sobi 207