Kvantni broj spina elektrona

Poznati Stern-Gerlachov eksperiment (1924.) potvrdio je postojanje spina elektrona.

Eksperiment je potvrdio da je magnetski moment koji nastaje zbog spina elektrona kvantiziran i da može poprimiti samo dvije orijentacije u magnetskom polju.

U svojim zornim predodžbama elektron zamišljamo kao kuglicu koja se vrti oko svoje osi i oko jezgre. U toj naivnoj slici lako razlikujemo spin S (vlastiti moment količine gibanja) i orbitalni moment količine gibanja L.

No, to je samo naša zorna slika. Spin je unutrašnja osobina elektrona koju ne možemo zorno predočiti.

Spin (S) je određen spinskim kvantnim brojem (s).

Elementarne čestice sa spinskim brojem 1/2 se zovu fermioni. Fermioni su: elektroni, neutroni i protoni.

Elementarne čestice kojima je spinski broj jednak nuli zovu se bozoni. Fotoni imaju spinski kvantni broj jednak 1.

Komponenta vektora spina u zadanom smjeru može poprimiti samo dvije vrijednosti:ms=1/2 i ms=-1/2.

Spinski magnetski kvantni broj može poprimiti samo dvije vrijednosti.